Loading Sündmused

Kodutütarde ja Noorte kotkaste matk “Talimülgas”

R, 22. märts - 18:30 - L, 23. märts - 16:30
talimylgas

Matka eesmärgiks on noorteorganisatsioonide noorliikmete uute teadmiste omandamine ja kogemuste saamine väljaspool mugavustsooni. Matka käigus omandavad osalevad noored järgmised teadmised ja oskused: meeskonnatöö ning teistega arvestamine meeskonnas, varjatult ja hääletult liikumine maastikul, ajaplaneerimise oskus, enda füüsiliste võimete piiri tundmine, toitumine ja hügieen ebatavalistes tingimustes. Samuti on eesmärgiks kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid ja testida võistlejate füüsilist vastupidavust ning põhilisi oskusi. 

 

KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD: 

Võistluse korraldajad ja läbiviijad on Noorte Kotkaste Saaremaa maleva Hiiumaa malevkond ja Järva malev, Kodutütarde Saaremaa ringkonna Hiiumaa jaoskond koostöös Kaitseliidu Hiiumaa malevkonnaga ja Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskonnaga.

 

AEG JA KOHT: 

Võistlusmatk toimub 22.- 23.03.2024. aastal Hiiumaal. 

Võistkondade viimane registreerimispäev on 15. märtsil, registreerimiseks saata täidetuna võistkonna ülesandmisleht (Lisa 1.) kontaktmeilile merje.reismaa@kaitseliit.ee

Osalejate lapsevanema nõusolekulehed (Lisa 2.) saata digiallkirjastatud kujul soovitavalt mhk 15. märtsil kontaktmeilile merje.reismaa@kaitseliit.ee või paberkandjal esitada mandaadis.

 

Infot saab järgneval kontaktil: 

Peakorraldaja: Sten Andri Laanejõe +372 56843575, stenandril@gmail.com

 

AJAKAVA: 

 1. märts 2024

18:30 – 19:15 Mandaat Kaitseliidu Hiiumaa malevkonnas (Väike-sadama 14, Kärdla). Mandaadis esitada ohutuseeskiri koos allkirjade lehega, eeskirja leiad SIIT LINGILT.

19:15 – 19:30 Rivistus

19:45 Esimese võistkonna start (stardi intervall 10 min)

 

 1. märts 2024

16:30 hiljemalt võistluse lõpetamine

 

OSALEJAD: 

Võistlusmatkast võtavad osa Kodutütarde ja Noorte Kotkaste neljaliikmelised (kapten + 3 liiget) võistkonnad (lubatud ka segavõistkonnad). Lühema ehk rohelise raja osalejad on vanuses 11 – 13 a (k.a.), pikema ehk punase raja osalejad on vanuses 14 – 18 a (k.a.). Maksimaalselt saab võistlusele 10 võistkonda.

Esindaja

 • Kohustuslik vaid külalisvõistkondadele.
 • Esindaja peab olema korraldajatele kättesaadav kogu võistluse kestel.
 • Esindajale avatud kontrollpunkte ei ole.
 • Küsimuste korral tuleb esindajal pöörduda võistluse staabi poole.

 

RADA JA VÕISTLUSTINGIMUSED: 

Võistlusmatka rohelise raja kogupikkus on linnulennult 10 km ja punase raja kogupikkus on linnulennult 40 km. Võistkonnal tuleb liikuda maastikul ning täita talle antud ülesandeid. Võistkond peab kogu matka jooksul hakkama saama stardist kaasa võetud vahenditega ja ilma igasuguse kõrvalise abita väljaspool kontrollpunkti.

Põhikaardina kasutatakse Eesti Kaitseväe topograafilist kaarti mõõtkavas 1 : 50 000.

Maastikul liikudes ei tohi häirida oma tegevusega kohalikke elanikke.

 

Võistlusmatkal toimub liikumine kontrollpunktist kontrollpunkti vastavalt etteantud järjestusele ning ajagraafikule. Kontrollpunktides tuleb täita etteantud ülesandeid. Kui võistkond jõuab kontrollpunkti pärast talle ettenähtud ülesande algusaega, teda ülesande sooritamisele ei lubata ja selle ülesande eest antakse talle maksimaalsed karistuspunktid. 

Kui võistkond hilineb ettevalmistusaja piires, on kohtunikul õigus otsustada, kas võistkond on võimeline alustama ülesande täitmist õigeaegselt või mitte.

Kui võistkond ei ilmu kontrollpunkti (jätab vahele), antakse võistkonnale maksimaalsed karistuspunktid. Juhul,  kui võistkond ei läbi kontrollpunkti, on tal võimalus küsida staabist järgmise kontrollpunkti koordinaadid (kuuekohalised). 

Ootealal annab kohtunik võistkonnale kirjalikud ülesandekirjeldused. Võistlejad võivad küsida täiendavaid küsimusi. Ootealal on järgmise kontrollpunkti koordinaadid. 

Kontrollpunktis võistleja kasutusse antud varustuse (rakmed, köied, relvad, kaitseprillid jms) rikkumise, lõhkumise või kaotamise eest annab iga rikutud/kaotatud ese 10 karistuspunkti.

Võistkond diskvalifitseeritakse juhtudel: 

 1. kõrvalise abi kasutamise korral (v.a meditsiini abistamise korral)
 2. kontrollpunkti või raja tähistuse teadliku rikkumise korral
 3. kohtunike/ meedikute korralduste mittetäitmise korral

Otsuse võistkonna diskvalifitseerimise või jätkamise kohta teeb võistluse peakohtunik.

Võistluse peakohtunikule jääb õigus mõne ülesande ära jätmiseks või tulemuste tühistamiseks, kui seda ala ei õnnestunud kõikidel võistkondadel võrdsetes tingimustes ja määrustepäraselt läbi viia.

VÕIMALIKUD KONTROLLPUNKTIDE ÜLESANDED:

Järgu ja erikatse teemad ja nende nõuete kontroll.

VASTUTEGEVUS:

Teedel liiguvad kohtunike patrullid, kes on märgistatud puna-valge lindiga ning nende suhe on 1:1 (ehk 1 kohtunik võtab ära 1 elutalongi juhul, kui kohtunik puudutab võistlejat; loeb ka varustuse puude). Vastutegevus tegutseb nii jalgsi kui ka sõidukitega suurematel teedel (asfaltteed ja kruusateed). Ka sõidukid on mõlemalt poolt märgistatud puna-valge lindiga. Juhul, kui elutalong on mõnel võistlejal ilma „vastasega” kontakti astumiseta kadunud, loetakse see võrdseks elutalongi ära andmisega. Võistkond kellel puuduvad elutalongid saavad igas vastutegevuse kontaktis maksimaalsed karistuspunktid.

Igasugused füüsilised rünnakud vastutegevuse vastu toovad kaasa võistkonna eemaldamise võistluselt. Kontrollpunktide ümbruses on 100 m raadiuses ohutu tsoon.

OHUTUS:

Esmaabi meeskonna liikmed kannavad kollaseid ohutusveste ning nende antud käsud ja korraldused on täitmiseks kogu üritusel osalevale personalile. 

Võistkonna liikme või võistkonna katkestamisest tuleb teavitada võistluse staapi, kes teavitab esindajat ja esindaja organiseerib transpordi. Staabi  telefoninumber on märgitud võistlustrassi kaardil.

Katkestamine on lubatud üksnes kontrollpunktis (edaspidi KP). Kui juhtub õnnetus/vigastus rajal ning ei ole võimalik tulla KP-sse, siis teavitada võistluse meditsiini personali, kes organiseerib esmaabi ja vajadusel teavitab kiirabi.

Võistlejad on kogu võistluse ajal kohustatud jälgima oma kaasvõistlejate tervislikku seisundit. Ilmnevate tervisehädade korral tuleb sõltuvalt olukorra tõsidusest tarvitusele võtta vastavad meetmed (kasutada isiklikke esmaabivahendeid, teavitada kohtunikke või võistluse staapi). Võistleja vigastada saamisel rajal, tuleb sellest mobiiltelefoniga teatada võistluse staapi või võistluse meditsiini eest vastutavale isikule, vajadusel hädaabinumbril 112 ning tegutseda vastavalt saadud korraldustele. Ülejäänud võistkonnaliikmed võivad jätkata võistlust alles pärast abi saabumist. Vigastatud või tervisehädaga võistlejat ei tohi jätta üksi.

Võistlejad on kohustatud osutama esmaabi kõikidele abivajajatele, keda nad võistluse kestel märkavad ja teatavad sellest staapi.

VARUSTUS:

Varustuse komplektsust võidakse kontrollida mandaadis, trassil ja finišis. Iga puuduv ese annab 10 karistuspunkti. 

Võistlustrassil kohustuslik (individuaalne):

 1. Laagrivorm (olemasolul) / ilmastikule vastav riietus 
 2. Peakate
 3. Kindad (takistusrajale)
 4. Laagrivormi saapad/matkajalatsid
 5. Kirjutusvahend + märkmik
 6. Kell (soovitavalt käekell)
 7. Nööri otsas vile
 8. Täidetud joogipudel/camelback (vähemalt 1,5 liitrit)
 9. Töötav taskulamp või pealamp koos varupatareidega
 10. Seljakott, rakmed või vest 
 11. Toiduaineid (võistlejad toituvad rajal enda kaasa võetud toidust)
 12. Tagavara pesu, – sokid
 13. Helkur
 14. Isiklikud esmaabivahendid
 15. Magamiskott
 16. Magamis alus
 17. Vahetusriided (Ei tule rajale kaasa)

Võistkonna ühine varustus: 

 1. Vähemalt 2 kompassi (soovitavalt igal võistlejal üks)
 2. Mobiiltelefon hädaabi kutsumiseks (telefon peab olema täis laetud, veekindlalt pakitud)
 3. Ohutusköis 15 m oma võistkonna tarbeks tõmbejõuga 200kg
 4. Laetud akupank (soovituslik)

TULEMUSTE ARVESTAMINE:

Võistlustulemus sõltub kontrollpunktides sooritatud ülesannetest, võistkonna varustuse komplekteeritusest jne.

Iga katkestanud võistkonnaliikme eest saab võistkond 20 karistuspunkti. Igal võistlejal on 4 elutalongi. Iga elutalongi kaotamine toob kaasa 10 karistuspunkti. Kontrollpunkti vahele jätmise või ülesande mitte sooritamise eest saab võistkond maksimaalsed karistuspunktid, milleks on 40 karistuspunkti.

MAJANDAMINE:

Rajal olles saab veetagavarasid täiendada kõigis kontrollpunktides. Võistluse finišis toitlustatakse kõiki võistlejaid, kohtunike, vastutegevuse liikmeid ja võistkondadega kaasasolevaid esindajaid.

PROTESTID:

Kui võistkonnal on vaidlust tekitav küsimus, siis on tal võimalus esitada protest.
Protestis peavad olema märgitud toimunud sündmuse sisu, koht, aeg ja tunnistajad. Võimaluse korral märkida ära ka juhendi säte, mille vastu väidetavalt eksiti. Protestide lahendamiseks moodustatakse protesti komisjon. Protestid esitada kirjalikult peakohtunikule hiljemalt 20 min pärast oma võistkonna lõpetamist. 

Võistluse korraldajatel on õigus teha vajadusel muudatusi võistluse juhendis ja muuta võistlusalasid. Muudatustest teavitatakse ka võistkondi.

NB! VÕISTLUSMATKAL OSALEJATE ENDI POOLT TEKITATUD VIGASTUSTE JA HINGEHAAVADE EEST KORRALDAJAD VASTUTUST EI KANNA.

NB! VÕISTLUSMATKA KORRALDAJA TEEB VASTAVALT RIIKLIKELE SOOVITUSTELE KÕIK ENDAST OLENEVA, ET TÕKESTADA COVID-19 VIIRUSE LEVIKUT. LAPSEVANEMAL TULEB TEADVUSTADA, ET OHT HAIGESTUMISEKS ON OLEMAS KA KÕIKIDE NÕUTUD MEETMETE RAKENDAMISEL.

NB! Korraldajatel on õigus võistluse käigus tehtavaid pilte ning videomaterjale avaldada organisatsiooni kodulehel ja kommunikatsioonivahendites.

Peakorraldaja:

Sten Andri Laanejõe
Noorkotkas
+372 56843575
stenandril@gmail.com

Peakorraldaja abid:

Marten Tukk
Noorkotkas
+372 56259575
martentukk2006@gmail.com

Robi Abel
Noorkotkas
372 58000414
robia.abel@gmail.com

Noorteinstruktor/peakohtunik:
Merje Reismaa
+372 59127506
merje.reismaa@kaitseliit.ee 

 

Aeg
R, 22. märts - 18:30 - L, 23. märts - 16:30

 

Korraldaja

Kaitseliidu Lääne Maleva Hiiumaa malevkond

Asukoht

Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna hoone
Väike-Sadama 14
Kärdla,
+ Google Map
Külasta veebilehte